iTIC FORUM 2019: Big Data and AI for Safer Roads”

“รู้ล่วงหน้า ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ไปกับระบบเตือนภัยอัจฉริยะ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา iTIC FORUM 2019: Big Data and AI for Safer Roads” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น. ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการวิจัยหาสาเหตุ วัน เวลา และสถานที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการทดลองใช้ AI พยากรณ์อุบัติเหตุ 24 ชม. ล่วงหน้า ตลอดจนเรียนรู้การแก้ปัญหาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือหาแนวทางการลดอุบัติเหตุลง 20% ในเวลา 2 ปี

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่: https://forms.gle/7AVPWn8b12dRBbh18